สังคมไก่ชน » ผู้ให้บริการรับส่งไก่ชนหลายราย แจ้งหยุดบริการรับส่งไก่ชน หลังเกิดโรคระบาดในภาคเหนือเพิ่มขึ้นอีกหลายจังหวัด

ผู้ให้บริการรับส่งไก่ชนหลายราย แจ้งหยุดบริการรับส่งไก่ชน หลังเกิดโรคระบาดในภาคเหนือเพิ่มขึ้นอีกหลายจังหวัด

1 พฤศจิกายน 2017
497   0

 

ผู้ให้บริการรับส่งไก่ชนภาคเหนือหลายราย

               แจ้งหยุดบริการรับ-ส่งไก่ชน ตามมาตรการป้องกันโรคระบาด จากการประกาศเป็นพื้นที่เฝ้าระวังโรคระบาด ใน 4 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และ ลำพูน หลังจากตรวจพบการแพร่ระบาดโรคหลอดลม แลอหิวาต์กลับมาระบาดอีกรอบ ทำให้ต้องหยุดให้บริการ โดยไม่ได้แจ้งวันกลับมาเปิดบริการว่าจะกลับมาเปิดเมื่อได

เนื่องจากพื้นที่ใน 4 จังหวัดดังกล่าว

               ถูกห้ามเคลื่อนย้ายเข้าออก จึงฝากแจ้งมายังพี่น้องชาวไก่ชน ที่มีแพลนในการจัดส่งไก่ชนในช่วงนี้ทำการตรวจเช็ค  เพื่อวางแผนในการส่งไก่ชนด้วยความรอบคอบ สำหรับผู้ให้บริการไก่ชน ที่หยุดทำการตามประกาศได้แก่ เดชารับส่งไก่ชน ล้ารับส่งไก่ชน และรายย่อยอีกหลายราย โปรดทำการตรวจสอบก่อนจัดส่งทุกครั้ง ข้อควรปฎิบัติ กรณีถูกประกาศเป็นพื้นที่โรคระบาด เมื่อได้ประกาศว่ามีโรคระบาดแล้ว เจ้าของสัตว์ หรือซากสัตว์ มีหน้าที่ต้องปฎิบัติตามมาตรา 11,12,13,14,15 และมาตรา 22 โดยสังเขป คือ

1.ห้ามมิให้ผู้ไดเคลื้อนย้ายสัตว์ปีก หรือซากสัตว์ ดังกล่าวภายในเขตนั้น หรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าออก หรือผ่านเขตนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตว์แพทย์

2.ห้ามมิให้เจ้าของ หรือบุคคลไดเคลื้นย้ายสัตว์ป่วยไปจากบริเวณนั้นและให้เจ้าของแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสารวัตร หรือสัตวแพทย์ แล้วแต่กรณี ภายในเวลา 12 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่สัตว์ป่วย

3.ในกรณี สัตว์ปีกตาย ให้เจ้าของควบคุมซากสัตว์นั้นให้คงอยู่ ณ ที่สัตว์นั้นตาย และห้ามมิให้เจ้าของหรือบุคคลไดเคลื้อนย้ายหรือกระทำการอย่างไดแก่ซากสัตว์นั้น และให้เจ้าของแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตว์แพทย์ แล้วแต่กรณี ภายใน 12 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่สัตว์นั้นตาย ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตว์แพทย์ไม่อาจตรวจซากสัตว์นั้นได้ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่ที่สัตว์นั้นตาย ให้เจ้าของฝังซากสัตว์นั้นใต้ระดับผิวดิ้นไม่น้อยกว่า 50 เซ็นติเมตร สำหรับซากสัตว์ใหญ่ ให้พูนดินกลบหลุมเหนือระดับพื้นดิน ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร อีกด้วย ทั้งนี้ เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ต้องปฎิบัตติตามคำสั่งของสัตว์แพทย์ทุกประการ ผู้ไดฝ่าฝื่นหรือไม่ปฎิบัติตามบทบัญญัติหรือคำสั่ง ต้องโทษจำคุก 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขอบคุณเจ้าของข้อมูล  https://kaichononline.com

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page