สังคมไก่ชน » 6 ข้อง่ายๆ เปิดบ่อนชนไก่ถูกกฎหมาย !

6 ข้อง่ายๆ เปิดบ่อนชนไก่ถูกกฎหมาย !

18 เมษายน 2019
367   0

3chicken attack

6 ข้อง่ายๆ เปิดบ่อนชนไก่ถูกกฎหมาย !

นายวิรัช หวังปิติพาณิชย์ ทนายความชื่อดัง ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า

หากมีการเล่นไก่ชนและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. 2552 ถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีข้อสรุปได้ ดังต่อไปนี้

1. ขออนุญาตสร้างบ่อน โดยยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงสถานที่เล่นการพนันชนไก่ ซึ่งจะพิจารณาโดยคำนึงถึง
-สถานที่ที่จะขออนุญาตต้องมีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย
-จำนวนสถานที่ในพื้นที่นั้นว่ามีจำนวนไม่มากเกินสมควร
-ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ชน เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้
-มีการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
-จะต้องไม่อยู่ใกล้วัด โรงเรียน โรงพยาบาล

2. ขออนุญาตเล่นการพนัน โดยผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตสร้างบ่อนก่อน

3. ใบอนุญาต 1 ใบ ใช้ได้ 1 สังเวียน ส่วนบ่อนหนึ่งจะขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ได้กี่สังเวียนนั้น ต้องให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติ

4. บ่อนหนึ่งจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ ได้เฉพาะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ที่ไม่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา หรือวันสำคัญทางศาสนา ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 5 วันต่อเดือน ยกเว้น กรณีพิเศษ เช่น งานประจำปีที่จังหวัดจัด หรือรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเข้ารัฐหรือสาธารณกุศล

5. กำหนดเวลาชกให้เป็นมาตรฐาน ต้องไม่เกิน 20 นาที/ยก รวมแล้วไม่เกิน 8 ยก และให้พักระหว่างยกไม่น้อยกว่า 20 นาที

6. ถ้าผู้มีใบอนุญาตกระทำการดังต่อไปนี้ อาจหมดโอกาสที่จะขอใบอนุญาตครั้งต่อไป โดยครั้งคราวหรือตลอดไปก็ได้
-ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้หลังใบอนุญาต
-ไม่จัดสถานที่ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะอนามัย
-จัดให้มีการเล่นการพนันอย่างอื่นภายในบริเวณสถานที่เล่นการพนันชนไก่
-มีการก่อความไม่สงบเรียบร้อย ภายในหรือบริเวณที่เล่นการพนันชนไก่
-มีการขายสุรา ดื่มสุรา หรือ พกพาอาวุธติดตัว เข้าไปในบริเวณที่เล่นการพนันชนไก่
-จัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่โดยมีการเสริม แต่งเดือย หรือโดยวิธีอื่นที่ไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติของไก่ชน

แหล่งข้อมูล ไทยรัฐ

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page